تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

تاریخ و ساعت دفاع

1 حامد اصلی پور صنایع دکتر درنیانی دکتر کرامت پور دکتر پیرزاده 99/3/8- 11
2 سیده مژده جلالی کامپیوتر مهندس آقالطیفی دکتر مرادی دکتر خادمی 99/4/15- 10
3 غلامرضا حسن زاده عمران دکتر گلشنی دکتر اسمعیل آبادی دکتر قدیمی 99/4/15- 10
4 علیرضا قنواتی برق دکتر خادمی دکتر بابایی دکتر مرادی 99/4/15- 11
5 ثمین عبداله پور صنایع دکتر درنیانی دکتر کرامت پور دکتر پیرزاده 99/4/19- 9
6 داود درویشی عمران دکتر قدیمی دکتر اسمعیل آبادی دکتر احمدی 99/4/19- 9
7 مهدی رضایی برق دکتر جلیلی دکتر بابایی دکتر مرادی 99/4/24- 11
8 نسرین میرزایی عمران دکتر صراف دکترامین نژاد دکتر کمالان 99/5/2- 11
9 صالح لطیفی عمران دکتر اسمعیل آبادی دکتر صراف دکتر کمالان 99/5/2- 12
10 سیدمحمد حجازی عمران دکترامین نژاد مشاور(صراف) دکتر فراهانی 99/5/2- 13
11 سینا صائب   عمران دکترعبداله زاده دکتردرویشان دکتراحمدی 99/5/9- 10
12 عبدالرسول پرهیزگار  (پیش دفاع دکتری) عمران دکترلرک(مشاوردکترتلوری) دکترکوثریه دکترولی زاده ودکترقربانی 99/5/19- 10
13 سینا گلچین فر عمران دکترامین نژاد دکترعاشقی دکترنهاوندی 99/5/30- 9
14 عبدالرسول پرهیزگار   (دفاع اصلی) عمران دکترلرک(مشاوردکترتلوری) دکترکوثریه
دکترولی زاده ودکترقربانی
99/5/30- 10
15 کاوه مهدوی عمران دکترشایگان دکترکوثریه دکترنهاوندی 99/6/2- 12
16 سیاوش نصیربیکی عمران دکتر دهقان دکتر اسمعیل آبادی دکترنهاوندی 99/6/13- 10
17 رضا اسکندری عمران دکتررضازاده دکتر اسمعیل آبادی دکترنهاوندی 99/6/13- 11
18 مهسا آزادی کامپیوتر دکتر رحمان دکتر مرادی دکترشاه محمدی 99/6/16- 10
19 نسرین اسدی کامپیوتر دکتر رحمان دکتر مرادی دکترشاه محمدی 99/6/16- 11
20 فروزان رستگار کامپیوتر دکتر حبیبی دکتر مرادی دکترخادمی 99/6/16- 12
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80