تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

تاریخ و ساعت دفاع

1 مجید مددی مقدم عمران دکترعالیشاهی دکتراسمعیل آبادی دکتراحمدی 98/7/14- 9
2 آرین احدزادگان مکانیک دکترنازک تبار دکترراعی تبار دکتراسماعیل پور 98/8/30- 11
3 سلیمان حمزه لو مکانیک دکترقدیمی دکترنازک تبار دکتراسمعیل آبادی 98/9/4- 11
4 حمزه رحیمی دادگر عمران دکترارجمند دکتررمضان پور دکترگلپذیرودکتردهقان 98/9/19- 15
5 حمیدرضا فاتح برق دکترجلیلی دکتربابایی دکترمرادی 98/9/28- 10/30
6 علی اصغر پازکیان برق دکتربابایی دکترجلیلی دکترمرادی 98/9/28- 11/30
7 مجید صفایی عمران دکترگلشنی دکترسیستانی دکترامین نژاد 98/10/3- 10
8 محمدجوادملائی زمانی برق دکترخادمی دکتربابایی دکترمرادی 98/10/3- 11
9 پدرام تقیان برق دکترخادمی دکتربابایی دکترمرادی 98/10/3- 11/30
10 مجید میرترابی عمران دکترمطهری دکترصراف دکتراسمعیل آبادی 98/10/5- 8
11 علی رحیمیان برق دکتربابایی دکترجلیلی دکترقدیمی 98/10/11- 11
12 محمد نصیری عمران دکترسریع الاطلاق دکتراسمعیل آبادی دکترامیری 98/10/18- 13/30
13 یزدان حاکمی زاده عمران دکتررضازاده دکتردرویشان دکترصراف 98/10/19- 10
14 روح اله بابازاده مکانیک دکترنازک تبار دکترراعی تبار دکتراسماعیل پور 98/11/1- 10
15 مهدی تاژور برق دکتربابایی دکترجلیلی دکترقدیمی 98/11/1- 11
16 احسان رنجبری عمران دکترصداقت شایگان دکتر توسلی دکترامین نژاد 98/11/3- 9
17 شایان نجمی عمران دکتر درویشان دکتر کوثریه دکترامین نژاد 98/11/3- 10
18 سیامک بهرامی عمران دکترصراف دکترامین نژاد دکتر کوثریه 98/11/3- 11
19 کیانا ماوای کامپیوتر مهندس آقالطیفی دکتر مرادی دکتر صفایی 98/11/6- 10
20 حمید برومند برق دکتربابایی دکتر خادمی دکتر قدیمی 98/11/6- 10
21 مصطفی سلگی کامپیوتر دکتر مرادی دکتر صفایی دکتر خادمی 98/11/6- 11
22 منا پارساپور کامپیوتر دکتر صفایی دکتر مرادی دکتر عطابخش 98/11/6- 12
23 عباس اقبالی برق دکتر عطابخش دکترمیرزایی دکتر مرادی 98/11/6- 13
24 امین آزادی مکانیک دکترنازک تبار دکتر نهاوندی دکتراسماعیل پور 98/11/7- 10
25 سیدزمان حسینی صنایع دکتررشیدی دکترعنایتی دکترجمالی ودکترخلج 98/11/8- 8/30
26 سیده معصومه میرجعفری صنایع دکتررشیدی دکترعنایتی دکترجمالی ودکترخلج 98/11/8- 11
27 حسین کنعانی عمران دکتراحمدی دکتراسمعیل آبادی دکتر نهاوندی 98/11/10- 12
28 مریم مومن پور صنایع دکترشجاع دکترکرامت پور دکتر غضنفری 98/11/10- 14
29 ندا دانش کامپیوتر دکتر مرادی دکتر امامی دکتر خادمی 98/11/15- 10
30 مهدی رحمانی عمران دکترامین نژاد دکتراحمدی دکتراسمعیل آبادی 98/11/16- 14
31 احسان حیدری عمران دکترصراف دکتراحمدی دکتر کوثریه 98/11/17- 10
32 رضا عالی نژاد عمران دکتر رحمت آبادی دکتر کوثریه دکتر نهاوندی 98/11/17- 11
33 حسین برنجی برق دکتر مهران ضمیر دکتربابایی دکتر مرادی 98/11/20- 10
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
51            
52            
53            
54            
55            
56            
57            
58            
59            
60            
61            
62            
63            
64            
65            
66            
67            
68            
69            
70            
71            
72            
73            
74            
75            
76            
77            
78            
79            
80