سرفصل دروس و چارت ها

 

لیست سرفصل تفکیکی دروس کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی

مهندسی کامپیوتر

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) اینجا کلیک نمایید

2- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) اینجا کلیک نمایید

3- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته  رشته مهندسی کامپیوتر (فن آوری اطلاعات) اینجا کلیک نمایید

4- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار) اینجا کلیک نمایید

5- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) اینجا کلیک نمایید

6- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر (معماری کامپیوتر) اینجا کلیک نمایید

مهندسی عمران

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی عمران- عمران اینجا کلیک نمایید.

2- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته  رشته مهندسی اجرایی عمران اینجا کلیک نمایید.

3-  برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران(کلیه گرایش ها) اینجا کلیک نمایید.

4- برای مشاهده چارت مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی عمران(کلیه گرایش ها) اینجا کلیک نمایید.

مهندسی مکانیک

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته  رشته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو  اینجا کلیک نمایید.

2- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته  رشته مهندسی  مکانیک  اینجا کلیک نمایید.

3- برای مشاهده چارت مقطع کاردانی پیوسته  رشته مکانیک خودرو  اینجا کلیک نمایید.

4- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی  اینجا کلیک نمایید. 

5- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی  اینجا کلیک نمایید. 

مهندسی صنایع

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها  اینجا کلیک نمایید. 

2- برای مشاهده چارت مقطع دکتری مهندسی صنایع  اینجا کلیک نمایید. 

مهندسی مواد

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته  تکنولوژی ذوب فلزات  اینجا کلیک نمایید. 

 

مهندسی برق

1- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ناپیوسته برق-قدرت اینجا کلیک نمایید

2- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی پیوسته مهندسی برق اینجا کلیک نمایید

3- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد برق- الکترونیک دیجیتال اینجا کلیک نمایید

4- برای مشاهده چارت مقطع کارشناسی ارشد برق- قدرت اینجا کلیک نمایید