گروه مهندسی صنایع

در حال حاضر  رشته های زیر در این گروه  فعال می باشند: 

  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع
  دکترای مهندسی صنایع- برنامه ریزی و مدیریت تولید