کادر اداری حوزه پژوهش

 1- جناب آقای دکتر عارف نیا (مدیر پژوهش)

 2- سرکار خانم مهندس کریمی (کارشناس وب سایت)

 3- جناب آقای مهندس فاطمی (مسئول ساختمان آزمایشگاه ها و کارگاه ها)

 4- سرکار خانم مهندس حنیفی (کارشناس آزمایشگاه) 

 5- سرکار خانم شیرمرادی (کارشناس اتاق پروژه)

 6- جناب آقای محمدی (کارشناس آزمایشگاه) 

7- جناب آقای آزادخانی (کارشناس آزمایشگاه ژئوتکنیک)

8- سرکار خانم مومنی(کارشناس پژوهش)