تقویم جلسات شوراهای دانشکده

تقویم جلسات شوراهای دانشکده فنی و مهندسی

شورای اداری

شورای فرهنگی

شورای پژوهشی

شورای آموزشی

شماره جلسه

ماه

27/1/1396

28/1/1396

-

28/1/1396

1

فروردین

24/2/1396

25/2/1396

19/2/1396

25/2/1396

2

اردیبهشت

10/3/1396

29/3/1396

8/3/1396

29/3/1396

3

خرداد

25/4/1396

26/4/1396

12/4/1396

26/4/1396

4

تیر

22/5/1396

23/5/1396

7/5/1396

23/5/1396

5

مرداد

15/6/1396

27/6/1396

29 و 14/6/1396

27/6/1396

6

شهریور