روزهای حضور مدیران گروه

روزهای ثابت حضور مدیران دانشکده فنی و مهندسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

سمت

نام خانوادگی

روزهای حضور

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره تماس

ریاست دانشکده

آقای مهندس لطیفی

76505879-7

داخلی 2544

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  

آقای مهندس آزاد

76509406

مدیر گروه مهندسی عمران

آقای دکتر رضا زاده

76505879-7

داخلی 2243

مدیر گروه‌های برق، صنایع، مکانیک، و ریاضی

آقای دکتر عطابخش

76507641