روزهای حضور مدیران گروه

سمت

نام خانوادگی

روزهای حضور

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره تماس

مدیر گروه مهندسی عمران

دکتر درویشان

 

 

 

 

 

76507667

مدیر گروه مهندسی صنایع  و مکانیک 

دکتر شجاع

 

 

 

 

 

76509405

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر  و برق

مهندس آقا لطیفی

 

 

 

 

 

76509327

مسئول پژوهش

خانم معالی

 

 

 

 

 

76509406