زمانبندی تشکیل جلسات شورا

زمانبندی تشکیل جلسات شوراها در نیمسال اول 99-98

 

روز

 

ساعت

 

دوشنبه

 

98/07/22

 

دوشنبه

 

98/08/13

 

دوشنبه

 

98/09/04

 

دوشنبه

 

98/09/25

 

دوشنبه

 

98/10/16

 

دوشنبه

 

98/11/14

 

دوشنبه

 

98/12/19