اعضای شورای فرهنگی

1- دکتر محسن آدابی (رئیس شورا)

2- دکتر احمد شجاع

3- دکتر احسان درویشان

4- مهندس امید آقا لطیفی

5- آقای مهدی محمد حسینی