مقطع کارشناسی

در حال حاضر این دانشکده در مقطع کاردانی و کارشناسی در رشته های زیر دانشجو می پذیرد: 

 

مهندسی متالوژی:
  
     کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ذوب فلزات 

      کارشناسی پیوسته مهندسی مواد و متالورژی

 

مهندسی عمران: 
      
   
   کارشناسی پیوسته مهندسی عمران  (پیوست)
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران (پیوست)

     

مهندسی کامپیوتر: 
     
 
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار

       کارشناسی ناپیوسته مهندسی نرم افزار کامپیوتر

   
    مهندسی مکانیک: 
  
     کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک        
       کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

 

مهندسی برق: 
    
   کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
       کارشناسی پیوسته مهندسی برق