مقطع کارشناسی

در حال حاضر این دانشکده در مقطع کاردانی و کارشناسی در رشته های زیر دانشجو می پذیرد: 

 

مهندسی متالوژی:
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ذوب فلزات 

      کارشناسی پیوسته مهندسی مواد و متالورژی

 

مهندسی عمران: 
      
       کارشناسی پیوسته مهندسی عمران  (پیوست)
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران (پیوست)
     

مهندسی کامپیوتر: 
      
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (فناوری اطلاعات)
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

      کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی سخت افزار       
       کاردانی ناپیوسته نرم افزار
مهندسی مکانیک: 
       کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک        
       کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

مهندسی برق: 
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
       کارشناسی پیوسته مهندسی برق