ریاست

-امید آقالطیفی

- مربی
- ساختمان فنی و مهندسی(اتاق 431)

 - شماره تماس: 76503380

مشاهده صفحه شخصی