مسئول آموزش

در حال حاضر مدیریت این بخش بر عهده آقای ناصر پورکریم خانی می باشد.

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم تربیتی- برنامه ریزی

سوابق تدریس:

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، رودهن، پردیس و آموزشکده سما رودهن

سوابق اجرایی:

1- کارشناس آموزش سال 1383

2- تحصیلات تکمیلی سال 1378

3- مدیر آموزش واحد رودهن سال 1383

4- کارشناس سنجش و نظارت سال 1392

5- مدیر آموزش دانشکده فنی و مهندسی از سال 1393 تاکنون