تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

تاریخ و ساعت دفاع

1 رامین پروخته عمران دکتر توسلی دکتر کوثریه دکتر صراف 97/11/17- 8/30
2 یوسف صفرپور عمران دکترصراف دکتراحمدی دکتردرویشان 97/11/25- 10
3 مهدی غریب(پیش دفاع) عمران دکترارجمند ودکتر عبدی دکتردرویشان و(دکترعارف نیامشاور) دکتردهقان ودکترگلپذیر 97/11/25- 15/30
4 نسرین علی محمدی عمران دکترصراف دکتر زمانی نوری دکتر کوثریه 97/12/16- 14
5 محمد علی علی خان پور عمران دکترصراف دکتر امین نژاد دکتر کوثریه 97/12/23- 11
6 سهراب سلطانی عمران دکتر کاظم دکتر کوثریه دکتر امین نژاد 97/12/23- 13
7 سعید نجفی کاکاوند برق دکترجلیلی دکتربابایی دکترقدیمی 98/2/8- 9
8 جهانگیر بهروزی برق دکترجلیلی دکتربابایی دکترقدیمی 98/2/8- 12
9 امیر جعفرآبادی عمران دکتر رسائی دکترصراف دکتر کوثریه 98/2/12- 11
10 محمدرضا محمدیان عمران دکتر رسائی دکترصراف دکتر کوثریه 98/2/12- 12
11 بابک یاراحمدی عمران دکترزمانی نوری دکترصراف دکتراسمعیل آبادی 98/2/12- 15
12 فرید محمدی برق دکترجلیلی دکتربابایی دکترقدیمی 98/2/19- 12
13 مهدی رادان عمران دکترعالیشاهی دکتراسمعیل آبادی دکتر فیوض 98/2/26- 8
14 کسری جعفری مکانیک دکترنازک تبار دکتریوسفی دکتراسماعیل پور 98/2/26- 8/30
15 عباس امیدی برق دکتربابایی دکترخادمی دکترقدیمی 98/2/29- 9/30
16 محمدعلی جواهری برق دکترخادمی دکتربابایی دکترقدیمی 98/2/29- 10
17 حسین شیخ شاهرخ برق دکترخادمی دکترجلیلی دکترقدیمی 98/3/1- 12