تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

ناظر

تاریخ و ساعت دفاع

سمیه حاجی مولانا

برق- قدرت

دکتر غلام زاده

دکتر مهران ضمیر

دکتر فشکی فراهانی

دکتر خانی

30/11/95- 14

سید احمد مهاجر

برق- قدرت

دکتر غلام زاده

دکتر مهران ضمیر

دکتر فشکی فراهانی

دکتر خانی

30/11/95- 15

سید احسان شفیعی

برق- قدرت

دکتر غلام زاده

دکتر مهران ضمیر

دکتر فشکی فراهانی

دکتر خانی

30/11/95- 16

نیلوفر قدیری پناه

عمران-سازه

دکتر سریع الاطلاق

 

دکتر بیات

دکتر گل افشار

دکتر آدابی

30/11/95- 15

آزاده تهرانی سرشت

عمران-سازه

دکتر سریع الاطلاق

 

دکتر بیات

دکتر گل افشار

دکتر آدابی

30/11/95- 16

محمد انتظاری

عمران-سازه هیدرولیکی

دکتر احمدی

دکتر عابدین

دکتر فاطمی

دکتر درویشان

30/11/95- 16

کیوان فرهادی

عمران-سازه هیدرولیکی

دکتر احمدی

دکتر عابدین

دکتر گل افشار

دکتر بیات

30/11/95- 17

مصطفی میرزاکریمی

عمران-سازه هیدرولیکی

دکتر امین نژاد

دکتر صراف

دکتر عباس نیا

دکتر قدیمی

30/11/95- 15

مهدی پیکری

عمران-سازه هیدرولیکی

دکتر امین نژاد

دکتر صراف

دکتر عباس نیا

دکتر قدیمی

30/11/95- 16

محسن اکبری

عمران-سازه هیدرولیکی

دکتر امین نژاد

دکتر صراف

دکتر عباس نیا

دکتر قدیمی

30/11/95- 17