تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

ناظر

تاریخ و ساعت دفاع

حسین میرزایی عمران دکتر شایگان دکتر بیات دکتر فیوض   97/3/10- 8:30
حمید گرجی عمران دکتر درویشان دکتر اسماعیل آبادی دکتر فیوض   97/3/10- 9:30
امیرحسین گرجی عمران دکتر درویشان دکتر اسماعیل آبادی دکتر فیوض   97/3/10-10:30
یزدان جعفری صنایع دکتر سروش دکتر تیموریان دکتر غضنفری   97/3/10-12
امیر حسین یوسفی صنایع دکتر سروش دکتر جمالی دکتر غضنفری   31/3/97-8
سینا فضلی هوشمند برق دکتر بابایی دکتر مهران ضمیر دکتر قدیمی   6/4/97-12
             
امیر رضا سلیمانی عمران دکتر احمدی دکتر زمانی نوری دکتر فاضلی   97/4/13-11