تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

تاریخ و ساعت دفاع

احسان فرخ روز عمران دکتر ن‍ژاد نادری دکتر احمدی دکتر بیات 97/9/14- 10
محمد تقی دست لاف عمران دکتر نژاد نادری دکتر احمدی دکتر بیات 97/9/14- 11
یاسمن علی ابراهیمی ریاضیات مالی دکترحاجی قاسمی دکتر شجاع دکتر سنگ سفیدی 97/9/15- 14:30
حامد انزانی عمران دکتر گل افشار دکتر اسمعیل آبادی دکتر احمدی 97/9/18- 10
مجید نوری جهان عمران دکتر اسمعیل آبادی دکتر علیزاده دکتر احمدی 97/9/18- 11
کسری خرمشاهی عمران دکتر توسلی دکتر بیات دکتر امین نژاد  10-97/9/21
حمید حسینی عمران دکتر فاطمی دکتر بیات دکتر امین نژاد 97/9/21- 11
غلامرضا آقایی صنایع دکتر غضنفری دکتر شجاع دکتر کرامت پور 97/9/22- 1/30
محمد جواد دارابی عمران دکتر فیروزی دکتر اسمعیل آبادی دکتر صراف 97/9/22- 16
علی قنبری عمران دکتر بیات دکتر علیزاده دکتر صراف 97/9/20- 16
کسری ختایی عمران دکتر بیات دکتر علیزاده دکتر صراف 97/9/20- 16/30
شاهین اسلامی مجاوری عمران دکتر بیات
دکتر علیزاده
دکتر صراف 97/9/20- 17
امیر شراوند عمران دکتر احمدی دکتر صراف دکتر کوثریه 97/9/22- 14/30
شیدا محمدی برق دکتر حسینی دکتر میرزایی دکتر مرادی 97/9/25- 11
سید مهرداد میرسنجری عمران دکتررضازاده دکتراسمعیل آبادی دکتر صراف 97/9/29- 8