تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

ناظر

تاریخ و ساعت دفاع

علی مهرآسا

عمران-سازه

دکتر شایگان

دکتربیات

دکتر گل افشار

دکتر اسماعیل آبادی

27/3/96- 8

محمد رضا محمدی

عمران-سازه

دکتر اسماعیل آبادی

دکتربیات

دکتر گل افشار

دکتر شایگان

27/3/96- 10

سید عظیم حسینی عمران-مدیریت ساخت دکتر اکبرپور- دکتر احمدی دکتر علیزاده دکتر خدارحمی-دکتر ربیعی فر   31/3/96- 10
خسرو زارعی عمران-سازه های هیدرولیکی دکتر سبحانی دکتر امین نژاد دکتر ربیعی فر دکتر عارف نیا 8:30-31/3/96
محمد حسن سبحانی عمران- سازه های هیدرولیکی دکتر سبحانی دکتر امین نژاد دکتر ربیعی فر دکتر عارف نیا 9:30-31/3/96
محمد امجدی عمراه- سازه دکتر عالیشاهی دکتر علیزاده دکتر فیوض دکتر عاشقی 14-24/4/96
محمبوبه نصیری عمراه- سازه دکتر عالیشاهی دکتر علیزاده دکتراکبرپور   9-1/6/96
محمد طاهری عمراه- سازه دکتر عالیشاهی دکتر علیزاده دکتراکبرپور   10-1/6/96
میلاد هوشمند محمدی عمراه- سازه دکتر درویشان دکتر علیزاده دکتراکبرپور   11-1/6/96
نیما قاسمی صنایع دکتر عنایتی دکتر جمالی دکتر تخمه چی دکتر اسمعیل آبادی 96/6/5- 9
علی اکبر تجلی مهر عمراه- سازه دکتر رمضان پور دکتر بیات دکتر قاسم زاده   96/6/14- 12
خسرو آقامعلی عمران- سازه دکتر رمضان پور دکتر بیات دکتر قاسم زاده   96/6/14- 14
احسان مبینی عمران دکتر عارف نیا دکتر درویشان دکتر فاطمی   96/6/15- 11
ناصر تنها برق دکتر غلام زاده دکتربابایی دکترشاه پرستی دکتر مهران ضمیر 96/6/19- 8:30
سمانه صدهزاری عمران- سازه دکتر عاشقی دکتر درویشان دکتر کیهانی   96/6/19- 11
علی افرادی عمران- سازه دکتر سریع الطلاق دکتر درویشان دکتر کیهانی   96/6/19- 12
شیدا مختاری صنایع دکتر رشیدی دکتر شجاع دکتر جمالی   96/6/21- 9
محمد حسین زینتی عمران- سازه دکتر عبدا... زاده دکتر عارف نیا دکتر کیهانی   96/6/21- 16
مسعود دالایی عمران- سازه دکتر اسماعیل آبادی دکتر عارف نیا دکتر عبدا... زاده   96/6/21- 17
محمد حسین منیری عمران- سازه دکتر عارف نیا دکتر درویشان دکتر زمانی نوری   96/6/22- 8
حامد قجاوند عمران-سازه دکتر لگزیان دکتر عارف نیا دکتر عبدا... زاده   96/6/22- 9
مهرداد یادگاری عمران-سازه دکتر قاسمیه دکتر عارف نیا دکتر عبدا... زاده   96/6/22- 10
علی ناظری عمران-سازه های هیدرولیکی دکتر امین نژاد دکتر احمدی دکتر وطن دوست   96/6/22- 12