تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

ناظر

تاریخ و ساعت دفاع

سعید رشیدیان عمران دکتر برمایه ور دکتر اسماعیل آبادی دکتر فیوض دکتر آدابی 96/9/5 - 11
محسن سامانیان عمران دکتر رسایی دکتر صراف دکتر فاتحی   96/10/26- 15:30
فرشاد عباسی عمران دکتر سریع الطلاق دکتر اسمعیل آبادی دکتر سامانی   96/10/19- 14
رضا رامک صنایع دکتر غضنفری دکتر سروش دکتر رشیدی   96/11/1- 8
شبنم علوی برق دکتر مظلوم دکتر میرزایی دکترعبدالهی   96/10/25- 13
وحید جعفری عمران دکتر اکبرپور دکتر عارف نیا دکتر فاطمی   96/10/18- 13
نیما ابراهمیان نژاد عمران دکتر علیزاده دکتر اسمعیل آبادی دکتر سامانی   96/10/19- 13