تاریخ دفاع نهایی از پایان نامه/ رساله

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته

استاد راهنما

استاد داور داخلی

استاد داور خارجی

ناظر

تاریخ و ساعت دفاع

سعید رشیدیان عمران دکتر برمایه ور دکتر اسماعیل آبادی دکتر فیوض دکتر آدابی 96/9/5 - 11