تاریخ دفاع دانشجویان

زمان

تاریخ

ناظر

داور خارجی

داور داخلی

استاد راهنما

نام و نام خانوادگی دانشجو

 

8:00

17/06/95

مهندس صداقت شایگان

دکتر حمیدرضا ربیعی فر

دکتر حسن احمدی

دکتر ابراهیمی

مسعود قربانی

1

9:00

17/06/95

دکتر علی عارف نیا

دکتر حمیدرضا ربیعی فر

دکتر بابک امین نژاد

دکتر حسن احمدی

حمیدرضا رحیمی

2

10:00

17/06/95

دکتر علی عارف نیا

دکتر حمیدرضا ربیعی فر

دکتر حسن احمدی

دکتر بابک امین نژاد

حسین زاد

3

11:00

17/06/95

مهندس عاشقی

دکتر علی عارف نیا

دکتر حسن احمدی

دکتر بابک امین نژاد

علی آذربایجانی

4

12:00

17/06/95

دکتر احسان درویشان

دکتر حسن احمدی

دکتر محمدرضا توسلی

دکتر بابک امین نژاد

بابک منصوری

5

14:00

17/06/95

دکتر علی عارف نیا

دکتر علیرضا فیوض

دکتر محمدرضا توسلی

مهندس صداقت شایگان

پوریا رحیمی

6

15:00

17/06/95

دکتر حسن احمدی

دکتر علیرضا فیوض

دکتر محمدرضا توسلی

دکتر غلامرضا لگزیان

پویان منتصراسدی

7

16:00

17/06/95

دکتر حسن احمدی

دکتر علیرضا فیوض

دکتر محمدرضا توسلی

دکتر غلامرضا لگزیان

محمدرضا علیخانی

8