سرفصل دروس و چارت ها

 

لیست سرفصل تفکیکی دروس کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی

 

 

عنوان رشته

دروس پایه

دروس اصلی

تخصصی اجباری(الزامی)

تخصصی انتخابی

تخصصی اختیاری

جمع واحد

دروس عمومی

جمع کل

پیش دانشگاهی جبرانی

1

مهندسی تکنولوژی عمران

12

47

12

-

-

71

11

82

 

2

مهندسی عمران اجرائی

5

43

-

8

7

63

11

74

 

3

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

8

20

15 و 6

12

-

61

11

72

6

4

مهندسی تکنولوژی متالوژی

9

19

31

-

-

61

11

72

 

5

مهندسی تکنولوژی قدرت

13

26

25

3

-

67

11

88

 

6

مهندسی تکنولوژی خودرو

9

18

30

4

-

61

11

72

 

7

مهندسی فن آوری اطلاعات

21

61

29

9

-

120

26

146

2

8

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

21

59

25

15

-

120

26

146