مدیر گروه مهندسی عمران

در حال حاضر مدیریت این گروه بر عهده آقای  دکتر احسان درویشان  می باشد.