تماس با دانشکده

به منظور ارتباط با دانشکده راه های ارتباطی زیر در دسترس هستند:

تلفن: 76503380

پست الکترونیک: eng.info@riau.ac.ir

وب سایت: eng.riau.ac.ir

کانال تلگرام: https://telegram.me/fes_riau