روزهای حضور مدیران گروه

سمت

نام خانوادگی

روزهای حضور

یک شنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

شماره تماس

رئیس دانشکده

دکتر آدابی

 

 

 

 

 

76503380

مدیر گروه مهندسی عمران

دکتر درویشان

 

 

 

 

 

76507667

مدیر گروه مهندسی مکانیک  و مواد

دکتر نازک تبار

 

 

 

 

 

76509405

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر

مهندس آقا لطیفی

 

 

 

 

 

76509327

مدیر گروه مهندسی برق

دکتر بابایی

 

 

 

 

 

76509405

مدیر گروه مهندسی صنایع

دکتر شجاع

 

 

 

 

 

76507941

مسئول پژوهش

خانم معالی

 

 

 

 

 

76509406

مسئول آموزش

آقای پورکریم خانی

 

 

 

 

 

76507123