زمانبندی تشکیل جلسات شورا

زمانبندی تشکیل جلسات شوراها در نیمسال دوم 98-97

 

روز

 

ساعت

 

یکشنبه

 

97/12/12

 

یکشنبه

 

98/1/25

 

یکشنبه

 

98/2/15

 

یکشنبه

 

98/3/19

 

یکشنبه

 

98/4/16

 

یکشنبه

 

98/5/13

 

یکشنبه

 

98/6/10