زمانبندی تشکیل جلسات شورا

 

ماه شماره جلسه تاریخ
فروردین 1 97/1/29
اردیبهشت 2 97/2/26
خرداد 3 97/3/23
تیر 4 97/4/27
مرداد 5 97/5/24
شهریور 6 97/6/7