اعضای شورای فرهنگی

در حال حاضر مدیریت این بخش برعهده جناب آقای قاسمی می باشد.

 

 

 

 

 

اعضای شورای فرهنگی:

1- جناب آقای دکتر پیام حیدری(رئیس شورا)

2- آقای قاسمی(دبیر شورا)

3- جناب آقای دکتر علی عارف نیا

4- جناب آقای دکتر محمد رضا غلامزاده

5- جناب آقای دکتر احمد شجاع

6- جناب آقای دکتر درویشان

7- جناب آقای دکتر نازک تبار

8- جناب آقای دکتر بهنود برمایه ور

9- جناب آقای مهندس ساسان آزاد

 

تقویم جلسات شورای فرهنگی دانشکده: