مقطع کارشناسی

در حال حاضر این دانشکده در مقطع کاردانی و کارشناسی در رشته های زیر دانشجو می پذیرد: 

 

مهندسی متالوژی:
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ذوب فلزات 

      کارشناسی پیوسته مهندسی مواد و متالورژی

 

مهندسی عمران: 
      
       کارشناسی پیوسته مهندسی عمران  (پیوست)
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران (پیوست)
     

مهندسی کامپیوتر: 
      
کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)

       کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (فناوری اطلاعات)
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی نرم افزار

      کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی سخت افزار       
       کاردانی ناپیوسته نرم افزار
مهندسی مکانیک: 
       کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو      
       کاردانی پیوسته مکانیک خودرو

مهندسی برق: 
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق - قدرت
       کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مخابرات- سوئیچ های شبکه ثابت 
           

 

پنج قانون مهم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی

1-    رعایت پیش نیاز و هم نیاز و رعایت سقف مجاز واحد(برای دانشجوی مشروطی در ترم قبل 14 واحد و برای دیگر دانشجویان 20 واحد) بجز دانشجویان ترم آخر(پس از گذراندن آن ترم هیچ واحدی حتی نیم واحد دیگر باقی نمانده باشد حتی معرفی به استاد) تخلف بوده و توسط هر مرجعی صورت گرفته باشد در هر زمان که مشخص شود دروس اضافه حذف خواهند شد(پیش نیاز و هم نیاز دروس را از چارت درسی گروه یا اینجا می توان یافت).  

2-    درصورتی که درسی را یک مرتبه اخذ و سپس در امتحان شرکت نکرده یا درس را با نمره کمتر از 10 گذرانده باشد؛ در ترم بعد دروسی که این درس پیش نیاز آنهاست هم نیاز این دروس می شود یعنی باید بصورت همزمان اخذ گردند.

3-    درصورت 2 ترم مشروط متوالی یا 4 ترم مشروطی غیر متوالی دانشجو در شرایط اخراج قرار می گیرد و برای مجوز ادامه تحصیل باید به آموزش دانشکده مراجعه نموده و مجوز ادامه تحصیل را از کمیسیون موارد خاص دانشگاه اخذ نماید. درغیر این صورت در هر زمان که مشخص شود از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری خواهد شد.

4-    درصورتی که سقف سنوات مجاز دانشجو اتمام یابد(کارشناسی پیوسته 10 ترم و کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 5 ترم) و برای اخذ مجوز از نظام وظیفه(پلیس 10) با هماهنگی آموزش اقدام نکند غیبت از سربازی تلقی می شود. در این مورد دانشگاه امکان هیچگونه اصلاح یا مجوزی را ندارد لذا انجام به موقع آن بسیار ضروری است.

5-    رسیدگی به اعتراض نمره در ترم بعد از ترم اخذ درس(برای مثال درصورت اخذ درس در ترم اول تا ابتدای امتحانات ترم دوم همان سال تحصیلی) بررسی می شود و درصورتی که تا قبل از امتحانات آن ترم نمره اصلاح نشود به معنی رد درخواست دانشجو بوده و امکان اصلاح در ترم های بعد وجود نخواهد داشت.