مدیر پژوهش

- علی عارف نیا
- دکتری مهندسی عمران- خاک و پی
- دانشگاه صنعتی مالزی(UTM)
- استادیار

 - شماره تماس: 76509406